Řídicí jednotky Fibaro umožňují ovládání zařízení (TV, DVD/BDP, satelitní přijímače atd.) pomocí povelů odesílaných rozhraním IR nebo RS232 za užití převodníků Global Caché z IP na IR nebo RS232.


 V řídicí jednoce Fibaro se vytvoří tzv. „Virtuální zařízení“, nastaví se počet a rozložení tlačítek virtuálního zařízení a těmto tlačítkům se přiřadí ovládací kódy.


 Ovládací kódy RS232 je potřeba zjistit u dodavatele či z návodu. Ovládací IR kódy je možno načíst pomocí převodníků Global Caché, neboť tyto obsahují čtečku IR signálů.hotové Virtuální zařízení je možno uložit do souboru pro další použití, popřípadě je možno načíst kompletní hotová virtuální zařízení ze souboru. Viz kapitola Export / import hotových virtuálních zařízení.


Načítat kódy IR z původního ovladače lze pomocí modulů GlobalCaché typu:


iTach IR

iTach Flex


IR Learner

iTach IPS2L

Příklady virtuálních zařízení:


Popis postupu:

1) Připojte modul do IP sítě s DHCP (nebo portu RS232 při použití GC-IRL IR Learner) a nástrojem iHelp ze stránky výrobce Globalcache.com/downloads najděte IP adresu připojeného modulu:


dalším nástrojem ze stránek GlobalCaché - iLearn budete načítat kódy IR.


 V některých případech je možno použít ovládací IR kód z jiných zdrojů (napříklat remotecentral.com, Control4 ovladače) a převést je nástrojem iConvert z formátu HEX na GlobalCaché formát potřebný pro odvysílání signálu z modulů GlobalCaché.

 Poznámka: po obeznámení se a vyzkoušení postupu trvá připravit jeden kód povelu/tlačítka virtuálního zařízení asi tak 2 minuty.


2) Spusťte nástroj iLearn a zadejte IP adresuvámi použitého modulu a tlačítkem Connect jej připojte viz 1.


Obrázek 1: rozložení ovládacích prvků v iLearn3) V případě iTach IP2IR namíříte ovladač z těsné blízkosti (0,5 - 1cm) na snímací otvor IR modulu (hned vedle napájecího konektoru (viz.obrázek 2 bod 2) a stiskem požadovaného tlačítka na dálkovém ovldači zařízení, které chcete ovládat, vyšlete kód požadovaného povelu / tlačtka do přijmače


Příjem signálu IR je velmi náchylný stran světelných podmínek: v místnosti nesmí svítit zářivky a musí se přijmat z 5-10mm. V dálkovém ovladači, jehož kódy načítáte, VŽDY použijte nové baterie!

 Vyzkoušejte různě dlouhé stisky tlačítka na dálkovém ovladači.

U některých ovladačů fungují přijaté kódy, kteé se zobrazí jen na jednom řádku, u některých kódů je potřeba najít vhodnou délku - přijmoutje opakovanými stisky tak že se přijmou na 2 a více řádků!

Nejde-li příjem, restartujte iLearn.

Funkčnost IR kódu zachyceného v okně iLearn  VŽDY ověříte stiskem "send IR" (viz obr.1 bod 3 jenž rozsvítí připojenou LED.


4) nastavte formát kódu na globalCaché (viz obr. 1 bod 4.)

kód u nějž jste ověřili funkčnost pojmenujte v poli "Button Name a uložte jej do seznamu kódů v dolním okně kliknutím na "save data" (obr 1 bod 5)


5) Poté zopakujite pro všechny požadované kódy.

seznam načitelných kódů  přepsaných do pole s výsledky pomocí "save data" uložíte do požadovaného adresáře, formou textového souboru kliknutím na tlačtko "new file"


6) ve webovém rozhraní Home.Fibaro.com vytvořte virtuální zařízení (přidat nové zařízení, přidat virtuální zařízení) v základním nastavení (General) zadejte IP adresu GlobalCaché přes nějž budete vysílat IR kódy. nastavte TCP port na 4998 a zadejte jméno a umístění zařízení tak aby pro vás bylo ovládání co nejsrozumitelnější. a uložte tato nastavení.


v záložce "pokročílé(nastavení / advanced) si postupně zvolíte počet a rozložení tlačítek virtuálního ovladače. jeden řádek po druhém pidávejte tlačítkem "add set"k těmto tlačítkům přiřaďte kódy získané z iLearn či jiného zdroje. doporučený postup:


7) Načtený a ověřený kód nakopírujte z iLearn (nebo souboru) a vložte do funkčního pole tlačítka.


Pozor, vkládaný text kódu nesmí obsahovat zalomení (znak konce řádků z editoru); odmažte je, text musí být souvislý!


8) Za konec vloženého řádku doplňte znaky 0x0D0x0A (=CR LF)

například:

sendir,1:1,1,38000,1,1,343,171,22,21,22,21,22,63,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,63,22,63,22,21,22,63,22
,63,22,63,22,63,22,63,22,21,22,21,22,63,22,21,22,21,22,21,22,63,22,63,22,63,22,63,22,21,22,63,22,63,22,63,
22,21,22,21,22,1523,342,85,22,36610x0D0x0A


U tabulky IR kódu posílanéhopřes modul GlobalCaché z virtuálního zařízení se VŽDY musí zapnout volba "wait for response" aby iTach měl kam poslat odpověď - jinak nebude IR kód vyslán (LED neblikne)!!


Pojmenujte tlačítko v poli "Label" a uložte virtuální zařízení.


9) Opakujte pro všechny tlačítka/kódy


Je-li třeba vyslat povel na jiném IR konektoru než č1 použitý v příkladu, změní se číslice za dvojtečkou za povelem "sendir" následovně. Podrobnosti viz protokol: GlobalCaché 5.2.3


Jak se zobrazí DATA

Příkaz : zapnutí tlačítka


Načtený kód

sendir,1:1,1,38000,1,1,343,171,22,21,22,21,22,63,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,63,22,63,22,21,22,63,22

,63,22,63,22,63,22,63,22,21,22,21,22,63,22,21,22,21,22,21,22,63,22,63,22,63,22,63,22,21,22,63,22,63,22,63,
22,21,22,21,22,1523,342,85,22,3661

doplněný o 0x0D0x0A, aby jej šlo odvysílat přes iTach IP2IR z první LED na pozici 1 (u LAN konektoru) musí vypadat takto:

sendir,1:1,1,38000,1,1,343,171,22,21,22,21,22,63,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,63,22,63,22,21,22,63,22

,63,22,63,22,63,22,63,22,21,22,21,22,63,22,21,22,21,22,21,22,63,22,63,22,63,22,63,22,21,22,63,22,63,22,63,
22,21,22,21,22,1523,342,85,22,36610x0D0x0A

Expor/Import htových virtuálních zařízení

Hotový ovladač uložíte do souboru tlačítkem "Export Virtual Device". Soubor bude uložen ve zvoleném umístění s příponou *.vFib, například: Apple_TV.vFib


Načtení hotového virtuálního zařízení je možné po zvolené  "přidat zařízení" v sekci virtuálních zařízení vyberte cestu k soboru hotového virtuálního zařízení a pak načtěte tlačítkem "Import virtual device"Po načtení virtuálního zařízení nastavíte v záložce "Základní (nastavení)" IP adresu modulu GlobalCaché přes který budete vysílat IR kódy, nastavíte číslo TCP portu na 4998 a zadejte jméno zařízení a ve které místnosti se bude ovladač zobrazovat. Je-li třeba vyslat povel pro zařízení na jiném IR konektoru modulu GlobalCaché než je 1. pak je nutné změnit u všech kódů číslici za dvojtečkou, za povelem "sendir", viz předchozí popis nastavení v záložce "pokročilá" nastavené parametry uložte.Několik možných vzhledů virtuálních zařízení

Tvorba makra z povelů virtuálních zařízení

Chcete-li vytvořit automatickou sekvenci ovládacích povelů simulující zmáčknutí několika tlačítek na virtuálních zařízeních hned po sobě, použijte scénu.

Vytvořte scénu a po neutrálním úvodním příkazu (první povel nemůže být tlačítko virtuálního zařízení) zadejte sekvenci požadovaných povelů zvolených virtuálních zařízení:Pro vložení dalšího povelu/tlačítka virtuálního zařízení užijte vazebního příkazu "AND" (/ A ) z menupříkazy (commands) viz obrázek níže

Pro vloženíprodlevy mezi vysílanými příkazy můžete například použítvyslání neutrálního povelu nebo povelu fiktivního virtuálního zařízení, vysílání na nepoužitý IR port atd.


Příklad makra se dvěma povely virtuálního zařízení a s probíhajícím připojováním třetího povelu:


Poznámka: po vytvoření sekvence povelů je ve scéně možno nastavovat/měnit konkrétní povel virtuálního zařízení za jiný přímo ve scéně.