Žaluziový modul Fibaro FGRM-222 s rádiovou komunikací Z-Wave umožňuje ovládat rolety, žaluzie, markýzy, vrata, brány a libovolná jiná zařízení poháněná jednofázovými střídavými motory. Modul umožňuje přesné polohování rolet a v případě žaluzií i naklápění lamel. Plná polohovatelnost může fungovat při použití pohonů s mechanickými tak i s elektronickými koncovými spínači. Modul se ovládá dálkově přes řídicí jednotku v síti ZWave, popřípadě lokálně připojenými tlačítky. Je rovněž možné vzájemné logické propojení a následné skupinové ovládání více modulů jako jednoho. Modul je rovněž vybaven měřením aktuálního odběru a a celkové spotřeby elektrické energie.Parametry

Napájení 110 - 230 V stř ±10% 50/60Hz
Typ připojitelného motoru jednofázový
Typy koncových spínačů mechanické i elektronické
Maximální příkon motoru do 1kW / 230V
do 500W / 110V
V souladu s normami LVD (2006/95/EC)
EMC (2004/10B/EC)
R&TTE(1999/5/EC)
Max. teplota elektroniky 105 °C
Rozsah pracovních teplot 10 - 40 °C
Instalace do krabic o průměru Ø ≥ 50mm
Výkon vysílače 1mW
Komunikační protokol Z-Wave
Komunikační frekvence 868,4 MHz EU;
908,4 MHz US;
921,4 MHz ANZ;
869,2 MHz RU;
Dosah až 50 m v otevřeném terénu
až 30 m v interiéru (v závislosti na použitých stavebních materiálech)
Rozměry (D x Š x V) 42 x 37 x 17 mm
Vlastní odměr modulu <0,8W

Technické informace + upozornění


 • Modul lze připojit k Z-Wave řídicí jednotce FIBARO a jiných výrobců
 • Výstupním prvkem modulu jsou spínací kontakty.
 • Modul je možno ovládat lokálně připojenými spínači buď mžikovými (mikrospínače) nebo dvoupolohovými (klapky) včetně specializovaných roletových spínačů
 • Měření okamžité spotřeby a průměrné spotřeby 


VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Všechny činnosti spojené s instalací modulu mohou být prováděny pouze osobami s příslušnou kvalifikací a v souladu s platnými předpisy.


VÝSTRAHA


Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Síťové napětí je na svorkách modulu, i když je vypnut výstupním obvod modulu. Jakékoliv zásahy do zapojení provádějte pouze při modulu odpojeném od napájení – odpojením příslušného jističe.

VÝSTRAHA

Veškeré servisní činnosti a technické zásahy do žaluzií, bran a dalších připojených zařízení provádějte pouze při modulu odpojeném od napájení – odpojením příslušného jističe

Poznámka

Je doporučeno neovládat všechny žaluzie jedním okruhem. Z bezpečnostních důvodů je doporučeno,  aby alespoň jedna žaluzie měla nezávislé ovládání umožňující bezpečnou evakuaci v případě havarijní situace. 

Poznámka

Nepřipojujte k modulu zátěže překračující dovolené hodnoty odběru – viz specifikace.

Poznámka

Je doporučeno provádět pravidelnou kontrolu funkce žaluziového modulu ve všech režimech práce, a to včetně navazujících prvků, jako jsou koncové spínače, bezpečnostní infrabariéry a havarijní vypínače pohonů bran.

1. Obecné informace o systému FIBARO

Systém automatizace domácnosti/budov FIBARO je bezdrátový systém využívající technologii rádiové sítě Z-Wave, jejíž použití poskytuje velké množství výhod v porovnání s podobnými systémy. 


 Výhodou systému Fibaro je, že vypínače, stmívače a další moduly slouží nejen jako vysílače a přijímače ale i retranslátory rádiového signálu, takže každý použitý prvek zvyšuje kvalitu pokrytí tím, že může přeposílat signály z prvků které jsou vzdáleny nebo v místech se silným tlumením rádiového pole.


 Systém FIBARO používá obousměrnou, potvrzovanou rádiovou komunikaci a automatické vytváření optimální přenosové trasy s retranslací. Síť rovněž kontroluje spojení s jednotlivými prvky, takže spolehlivost přenosu u rádiového systému FIBARO je srovnatelná se systémy využívajícími drátovou komunikační sběnici.


 Systém FIBARO pracuje v bezplatném rádiovém pásmu vyhrazeném pro přenos dat. Každá rádiová síť systému FIBARO má své vlastní jedinečné identifikační číslo (home ID), díky čemuž může vedle sebe pracovat více systémů v jedné budově bez vzájemného rušení.


 Ačkoliv je použitá technologie Z-Wave relativně nová, díky její jednoduchosti, spolehlivosti a rostoucímu rozšíření se stala standardem – mezinárodně normalizovanou technologií, obdobou rozšířenému standardu Wi-Fi. Kompatibilita zařízení garantovaná normou umožňuje velkému množství firem vyrábět širokou škálu

praktických prvků, snímačů, čidel a dalších doplňků. Tato otevřenost zajišťuje rozvoj systému a velký výběr periferií pro všechny aplikace.

2. Instalace žaluziového modulu

   1. Před instalací zkontrolujte, je-li odpojen přívod elektrického proudu
   2. Připojte žaluziový modul podle schématu na obr 1. (pro rolety a žaluzie nbo obr. 2 (pro brány)
   3. Vložte žaluziový modul do instalační krabice nebo pod vypínač
   4. Umístěte anténu modulu dle doporučení z tohoto manuálu.
   5. Zapněte napájecí napětí při dodržení nezbytných bezpečnostních opatření.
   6. Připojte modul k síti Z-wave (Dle postupu v odstavci 3.)
   7. Je-li to potřebné, proveďte kalibraci modulu (Dle postupu v odstavci 6.) DOPORUČENÍ

Kontakt tlačítka připojený na vstup S1 ovládá výstup O1 a kontakt tlačítka připojený na vstup S2 ovládá výstup O2. Doporučuje se připojit tlačítko směru NAHORU, na vstup S1 a příslušný vodič motoru na výstup O1. Obdobně zapojte tlačítko DOLŮ na S2 a příslušný vodič motoru na výstup O2).
VYSVĚTLIVKY K ZAPOJENÍ:
N – svorka pro nulový vodič
L – svorka pro fázový vodič

S1 – připojovací svorka ovládacího kontaktu č. 1 (umožňuje nastavit modul do učícího režimu -připojení/odpojení od sítě Z-Wave)
S2 – připojovací svorka ovládacího kontaktu č. 2

O1 – výstupní svorka pro ovládací vodič motoru -směr 1
O2 – výstupní svorka pro ovládací vodič motoru -směr 2

B- systémové tlačítko (umožňuje přidat/odebrat modul do/od sítě Z-Wave))
Obr. 1 Zobrazení spínače Fibaro v uživatelském prostředí Home Center


Obr. 2 Schéma zapojení modulu pro ovládání pohonu brány

UPOZORNĚNÍ
Žaluziový modul FIBARO je určen pro ovládání motorů napájených střídavým napětím. Nepřipojujte k modulu přimo stejnosměrné motory (jen přez stykač) protože to může vést k jejch poškození.

DOPORUČENÍ PRO UMÍSTĚNÍ ANTÉNY

Umístěte anténu co nejdále od kovových částí jak je to možné (od vodičů, rámečků, úchytů…) pro omezení rušení a zmenšení útlumu vyzařovaného signálu.

Velké kovové předměty v blízkosti modulu (např kovové instalační krabice, rámy dveří apod), mohou být příčinou zhoršeného příjmu!Nezkracujte anténu- její délka je optimalizována pro vlnovou délku používanou rádiovou sítí Z-Wave kterou modul komunikuje.

3. Připojení modulu do sítě Z-Wave

Žaluziový modul Fibaro může být připojen do sítě Z-Wave pomocí stisku B-tlačítka nebo spínačem připojeným ke vstupu S1. Modul je také vybaven funkcí automatického připojení do sítě Z-Wave a může být připojen do Z-Wave sítě automaticky (auto-inclusion), pouhým připojením napětí.


Postup přidání modulu do Z-Wave sítě v režimu automatického připojení:

1) Ujistěte se, že žaluziový modul není připojen k napájení a nachází se v přímém dosahu (bez retranslace) řídicí jednotky.
2) V menu řídicí jednotky aktivujete režim učení (přidání / odebrání modulu) viz návod k řídicí jednotce HC2 nebo film na YouTube.
3) Připojte žaluziový modul na napájecí napětí.
4) Žaluziový modul bude automaticky rozpoznán a připojen do sítě Z-Wave.

Chcete-li žaluziovému modulu automatické přihlašování zakázat, stiskněte po jeho připojení k napájení krátce tlačítko B. Postup přidání žaluziového modulu do Z-Wave sítě v režimu manuálního připojování:

1. Připojte žaluziový modul k napájení.
2. V menu řídicí jednotky aktivujete režim učení (přidání / odebrání modulu), viz návod k řídicí jednotce HC2
3. Třikrát RYCHLE krátce stiskněte B-tlačítko na modulu, nebo kterýkoliv spínač připojený k libovolnému vstupu S1.
4. Žaluziový modul bude automaticky rozpoznán a zahrnuty do sítě Z-Wave.

4. Odpojení modulu od sítě Z-Wave

1) Připojte žaluziový modul k napájení.
2) V menu řídicí jednotky aktivujete režim učení (přidání / odebrání modulu), viz návod k řídicí jednotce HC2
3) Třikrát RYCHLE krátce stiskněte B-tlačítko na modulu, nebo spínač připojený k vstupu S1.5. Resetování modulu

Procedura Reset vymaže paměť žaluziového modulu, včetně síťových a řídících informací Z-Wave, čítače spotřeby (údaje o spotřebě) a kalibrace poloh žaluzií.


Postup Resetu žaluziového modulu:
1) Připojte modul k napájení.
2) Stiskněte, a podržte tlačítko B umístěné uvnitř modulu na cca 14 sekund.
3) LED dioda žlutě zasvítí.
4) Uvolněte B tlačítko a opět jej krátce stiskněte
5) Pamět modulu je nyní vymazána
6) Modul je nyní v režimu automatického přihlašování k síti Z-Wave, až do doby stisku libovolného tlačítka.UPOZORNĚNÍ


Resetování modulu nezajistí automatické vymazání informací o modulu z paměti Z - Wave sítě v řídící jednotce, záznam o modulu v ní zůstane zachován.  Po resetování modulu odstraňte (vymažte) záznam o RGBW modulu v menu řídicí jednotky, viz návod k řídicí jednotce HC2.

POZNÁMKA


Modul stmívače je po Resetu uveden do režimu automatického přihlašování k síti Z-Wave a je připraven k přihlášení k jednotce. Opuštění režimu automatického přihlašování provedete jedním stiskem tlačítka B.
6. KALIBRACE (polohování žaluzií)

V procesu kalibrace modul zjišťuje pozici koncových poloh a charakteristiku připojeného motoru. Proces je nezbytný, aby modul mohl správně určovat polohu žaluzií a rolet. Proces se sestává z automatického přejezdu žaluzie nahoru, pak dolu, a opět nahoru.

Modul má dva různé postupy pro kalibraci spouštění (rolet a žaluzií) a kalibraci natočení lamel žaluzií (w przypadku sterowania żaluzją). Pokaždé kalibrace vyžaduje plný přejezd mezi dolní a horní polohou.KALIBRACE POLOHY ŽALUZIÍ/ROLET

Žaluziový modul je vybaven 5 ti postupy aktivace kalibrace. Všechny postupy poskytují stejné výsledky a uživatel si může vybrat, který způsob aktivace kalibrace použije. 1. Kalibrace z WWW uživatelského rozhraní jednotky HC-2.
  1. Zkontrolujte správnost zapojení modulu podle schématu (obr 1).
  2. Připojte modul k síti Z-Wave (dle odstavce č.3)
  3. V uživatelském rozhraní jednotky HC 2 vyberte v menu Zařízení/Devices zvolený modul, a přejděte do záložky Pokročilé nastavení/Advanced settings.
  4. V nabídce pokročilých nastavení klikněte na tlačítko KALIBRUJ.
  5. Modul provede kalibraci přejezdem nahoru, dolů a opět nahoru.
  6. Otestujte z uživatelského rozhraní, jestli kalibrace proběhla řádně, a modul najíždí žaluziemi do požadovaných poloh.


 2. Kalibrace ze sítě Z-Wave.
  1. Zkontrolujte správnost zapojení modulu podle schématu (obr 1).
  2. Připojte modul k síti Z-Wave (dle odstavce č.3)
  3. Nastavnte parametr č. 29 na hodnotu 1.
  4. Modul provede kalibraci přejezdem nahoru, dolů a opět nahoru.
  5. Otestujte z uživatelského rozhraní, jestli kalibrace proběhla řádně, a modul najíždí žaluziemi do požadovaných poloh.

 3. Kalibrace aktivovaná ovládacími tlačítky na vstupech S1 a S2
  1. Zkontrolujte správnost zapojení modulu podle schématu (obr 1) včetně ovládacích tlačítek na S1 a S2.
  2. Připojte modul k síti Z-Wave (tlačítky dle odstavce č.10)
  3. Stiskněte tlačítko připojené ke vstupu S1 nebo S2 a uvolněte jej po 3-4 sekundách.
  4. Opět stiskněte totéž tlačítko a uvolněte jej po 3-4 sekundách.
  5. Potřetí stiskněte totéž tlačítko a uvolněte jej po 3-4 sekundách.
  6. Po třetím stisknutí téhož tlačítka modul zahájí proces kalibrace.
  7. Modul provede kalibraci přejezdem nahoru, dolů a opět nahoru.


 4. Kalibrace aktivovaná tlačítkem B
  1. Zkontrolujte správnost zapojení modulu podle schématu (obr 1).
  2. Připojte modul k síti Z-Wave (tlačítky dle odstavce č.10)
  3. Stiskněte tlačítko B a uvolněte jej po 6 ti sekundách.
  4. LED se rozsvítí modře.
  5. Uvolněte tlačítko B a znovu jej krátce stiskněte.
  6. Modul provede kalibraci přejezdem nahoru, dolů a opět nahoru.

 5. Kalibrace ze sítě Z-Wave povelem „Fibar Command Class“ Modul může zahájit kalibraci po přijetí rámce Z-Wave třídy „Fibar Command Class“ poslaného řídicí jednotkou Z-Wave. Viz dokumentace třídy povelů Fibar Command Class

POZNÁMKA
Opuštění režimu kalibrace se provádí stiskem Libovolného tlačítka připojeného na S1 nebo S2, nebo vysláním rámceSTOP (z řídicí jednotky Z-Wave). V případě režimu ovládání brány se kalibrace přeruší v okamžiku rozpojení kontaktu na vstupu S2.


KALIBRACE LAMEL V ŽALUZIÍCH


Kromě kalibrace stupně spuštění žaluzie/rolety, je modul vybaven možností kalibrace natočení lamel žaluzií pro konkrétní žaluzie. Po provedení této kalibrace má uživatel možnost nastavování požadovaného úhlu žaluzií. Výchozí nastavená hodnota na přetočení (naklopení) žaluzií do opačné polohy 1,5 sekundy.


V případě potřeby je možné ji upravit dle následujícího popisu.

 1. Zkontrolujte správnost zapojení podle schématu (obr. 1)
 2. Připojte modul k síti Z-Wave (dle odstavce č.3)
 3. Proveďte proces kalibrace spouštní žaluzií dle bodů 6..A, 6..B, 6.C, 6. D nebo lub 6..E.
 4. Nastav parametr 10 na hodnotu 2 nebo vyber v menu HC2: TYP ZAŘÍZENÍ - ŽALUZIE
 5. V HC2 se zaobrazí ikona modulu určená pro ovládání lamel. V případě použití jiné řídicí jednotky se ovládání polohy lamel provádí jen tlačítky připojenými k modulu..
 6. Výchozí nastavená hodnota na přetočení (naklopení) žaluzií do opačné polohy je 1500ms (1,5 sekundy)
 7. Proveďte úplné otočení lamel (z jedné krajní do druhé krajní polohy natočení). Jestliže po provedení plného natočení lamel žaluzie ještě popojede nahoru nebo dolů, je třeba vhodně zmenšit hodnotu parametru č. 12, na např.1000ms (1 sekunda) nebo jinou vhodnou hodnotu. Při správně nastaveném času natočení nesmí dojít k žádnému pohybu žaluzie nahoru nebo dolů.


UPOZORNĚNÍ


Žaluziový modul je třeba kalibrovat individuálně pro každý typ/model pohonu žaluzií. UPOZORNĚNÍ


U žaluziového modulu je třeba kalibrovat otáčení lamel individuálně pro, každý typ/model pohonu žaluzií.


UPOZORNĚNÍOvládání naklápění lamel tlačítky je možné pouze jsou-li na vstupy modulu připojeny mžikové spínače/mikrospínače. 


7. Ovládání modulu ze sítě Z-Wave

Po nainstalování a připojení modulu spínače k síti Z-Wave možno modul ovládat a nastavit v WWW rozhraní jednotky Home Center pod následujícími ikonami žaluzí/bran:
Obr. 3 Ikony ovládání žaluziového modulu v Uživatelském rozhraní HC2
Uživatel může vybírat z následujících režimů práce:

 1. Roleta bez polohování
 2. Roleta s polohováním
 3. Žaluzie
 4. Brána bez polohování
 5. Brána s polohováním


Podle vybraného režimu práce bude zařízení v menu jednotky HC2 reprezentováno příslušnou ikonou s ovládacími prvky. Výběr režimu navíc automaticky nastaví hodnoty následujících parametrů:

 1. Roleta bez polohování (parametr 10, hodnota 0)
 2. Roleta s polohováním (parametr 10, hodnota 1)
 3. Žaluzie (parametr 10 hodnota 2; parametr 13, hodnota 2)
 4. Brána bez polohování (parametr 10 hodnota 3; parametr 12 hodnota 0; parametr 17 hodnota 0)
 5. Brána s polohováním (parametr 10 hodnota 4; parametr 12 hodnota 0; parametr 17, hodnota 0) UPOZORNĚNÍ
Nastavení parametrů v uvedených režimech se automaticky provádí pouze při použití řídicí jednotky HC 2. Při použití řídicích jednotek jiných výrobců je nutné uvedené parametry změnit ručně (viz bod 15.).

Zvednutí a spuštění rolety/žaluzie se provádí pohybem posuvníku, nebo stiskem příslušného tlačítka na obr 3. Nklápění lamel žaluzie se provádí rovněž pohybem posuvníku, nebo stiskem příslušného tlačítka na obr 3.

8. Ruční ovládání

Žaluziový modul Fibaro je možno ovládat pomocí připojených kontaktů na vstupech S1 a S2. Mohou to být mžiková nebo dvoupolohová tlačítka, jejichž stisky ovládají zvednutí a spuštění rolety/žaluzie


V případě použití mžikových tlačítek je funkce následující:
Krátký stisk klávesy (vstup S1) způsobí pohyb nahoru.

Krátký stisk klávesy (vstup S2) způsobí pohyb dolů.


Je-li žaluzie/roleta v pohybu, tak krátký stisk tlačítka způsobí zastavení. Krátká stisknutí také aktivují vyslání řídicího povelu na všechna zařízení přiřazená asociační skupině 1.


V případě použití žaluzií s naklápěcími lamelami je možno tlačítky ovládat jejich natočení. Nastavení pro ovládání lamel se provádí výběrem režimu „žaluzie s polohováním lamel“ z UI, nebo nastavením parametru 10 na hodnotu 2.
Držení klávesy (vstup S1) způsobí natočení lamel nahoru.

Držení klávesy (vstup S2) způsobí natočení lamel dolů.

Držení tlačítek také aktivuje vyslání řídicího povelu na všechna zařízení přiřazená asociační skupině 2(typ povelu Fibar Command Class).


V případě použití dvoustavových spínačů (přepínačů) je jejich funkce následující:
Přepnutí spínače  (vstup S1) způsobí pohyb nahoru.

Přepnutí spínače  (vstup S2) způsobí pohyb dolů.


Zvolení středové polohy způsobí zastavení žaluzie.


9. Asociace

Vytvoření přímé vazby mezi moduly (asociace), umožňuje žaluziovému modulu přímo (bez účasti řídicí jednotky) ovládat další moduly přihlášené v síti Z-Wave – např. další žaluziové moduly, spínače, stmívače, RGBW ovladače a další.

UPOZORNĚNÍ

Vytvoření přímé vazby mezi moduly- asociace, umožňuje přímý přenos povelů mezi moduly bez účasti řídicí jednotky. Modul tak může ovládat další moduly, i v případě že řídicí jednotka HC2 je vypnuta nebo poškozena..

Žaluziový modul umožňuje použít tři nezávislé skupiny vazeb (asociací):
1. skupina - odešle řídicí povel navázaným zařízením/modulům pokaždé, při krátkém kliknutí, nebo když se změní stav vstupu.
2. skupina - odešle řídicí povel při (delším) podržení mžikového tlačítka na vstupu:


UPOZORNĚNÍ
2. skupina asociací není aktivní, je-li nastaveno použití dvoupolohových spínačů na vstupech, nebo režim ovládání brány/vrat (parametr č. 10). V případě ovládání žaluzií s naklápěcími lamelami, jsou ovládací povely posílány jeko povely třídy “Fibar Command Class“. 

3. skupina - skupina signalizuje stav zařízení. Této skupině může být přiřazeno pouze jedno zařízení (obvykle HC2). Nedoporučuje se tuto asociaci měnit.


Stmívač umožňuje ovládání modulů dalších/asociovaných pomocí skupin 1 a 2 pomocí krátkých a dlouhých stisků. Uživatel může např. krátkými stisky ovládat sousední moduly žaluzií a dlouhým stiskem jiné moduly z 2 skupiny asociací. Dále je možno v režimu ovládání žaluzií ještě synchronizovat více žaluziových modulů.


VYUŽITÍ ASOCIACÍ (SKUPIN) PŘI OVLÁDÁNÍ více žaluziových modulů, nebo jiných typů Z-WAVE modulů:

1. SKUPINA ASOCIACÍ:

Krátký stisk klávesy (vstup S1) způsobí pohyb nahoru všech asociovaných žaluziových modulů, nebo pošle ovládací povel ZAP zařízením/modulům ze skupiny asociací č.1.

Krátký stisk klávesy(vstup S2) způsobí pohyb dolů všech asociovaných žaluziových modulů, nebo pošle ovládací povel VYP zařízením/modulům ze skupiny asociací č.1.